پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
حوزه تاکسیرانی

آقای سیروس حسن پور مسئول حوزه تاکسی رانی شهرداری بهاران

آقای سیروس حسن پور مسئول ذی حساب شهرداری ، حوزه حمل و نقل شهرداری بهاران

حوزه اجرائیات

آقای علی عبداللهی

حوزه دبیرخانه

خانم مرضیه استکی مسئول دبیرخانه شهرداری بهاران

جمعدار اموال شهرداری

آقای محمدرضا کثیری مسئول واحد جمعدار اموال شهرداری بهاران

آقای محمد حکم آبادی مسئول واحد روابط عمومی شهرداری بهاران شرح عملکرد روابط عمومی : آذین بندی شهر...

مسئول دفتر شهرداری

خانم مرضیه استکی مسئول دفتر شهردار شهرداری بهاران شرح وظایف: - پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ،...

آقای محمد باقریان مسئول واحد خدمات شهری شهرداری بهاران

آقای پیمان دانش مسئول واحد فنی و شهرسازی شهرداری بهاران معرفي واحد شهرسازي شهرداري : رشد فرآيند...

حوزه اداری و کارگزینی

آقای روح الله نیکان مسئول واحد امور اداری شهرداری بهاران

حوزه مالی

آقای روح الله نیکان مسئول واحد مالی شهرداری بهاران شرح وظایف: * برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب...