جمعه 22 تیر 1403
جلسات فوق العاده 98

تعداد جلسات فوق العاده شورای اسلامی شهر بهاران در سال 1398 ، 23 جلسه

تعداد جلسات در سال 98

تعداد جلسات عادی شورای اسلامی شهر بهاران در سال 1398 59 جلسه