پنجشنبه 9 آذر 1402
وظایف خدمات شهری

مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت...