جمعه 22 تیر 1403
معرفی شورای اسلامی شهر بهاران  دوره ششم

آقای یداله کیانی به عنوان رئیس شورا آقای قاسمعلی نوروزی به عنوان نایب رئیس آقای روح الله اسدی به...

جلسات فوق العاده 98

تعداد جلسات فوق العاده شورای اسلامی شهر بهاران در سال 1398 ، 23 جلسه

تعداد جلسات در سال 98

تعداد جلسات عادی شورای اسلامی شهر بهاران در سال 1398 59 جلسه

شش ماه دوم سال 98

تعداد مصوبات شش ماه دوم سال 98 34 مصوبه

مصوبات شش ماه اول سال 98

تعداد مصوبات شش ماه اول سال 98 مصوبات 33

ساعت مراجعه به شورای اسلامی شهر

شهروندان محترم شهر بهاران ساعت مراجعه به دفتر شورای اسلامی شهر بهاران روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت...

وظایف شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر ۳۴ ماده و ۹ تبصره در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي...

معرفی اعضای شورای دوره تمام ادوار

دوره دوم شورا ردیف نام و نام خانوادگی 1 مهدی کیانی 2 حاج حسن نورزوی 3 محمد مختاری 4 محمد کیانی 5...