سه شنبه 8 اسفند 1402

آقای پیمان دانش

مسئول واحد فنی و شهرسازی شهرداری بهاران 

معرفي واحد شهرسازي شهرداري :

رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژه مناطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري را اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظورايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماني مزاحم ساختمان هاي مجاور خودنشوند لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب شهرداري طبق اصول فني منطقهبه مالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبقاصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافتپروانهو يا مخالف مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده تخلف ساختماني را به كميسيون مذكور ارجاع تا تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر مي نمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد.

شرح وظايف واحد شهرسازي و نوسازی

1.راهنمايي مراجعين جهت پيگيري روند پرونده

2.بررسي و كنترل اسناد مالكيت

3.كنترل مدارك وتشكيل پرونده ها

4.اعلام نوبت بازدید

5.بازديد املاك نسبت به كل استعلامهاي ارجاعي و مطابقت وضع محل با نقشه هوايي

6.ارائه گزارش بازدید

7.اعلام عقب نشيني و كاربريهاي اراضي و املاك مختلف

8.کنترل ضوابط شهرسازی در گزارش های بازدید درج شده در پرونده ها

9.صدور دستور تهیه نقشه در مراحل اولیه جهت تدقیق وضع ملک نسبت به پلاکهای ثبتی و گذر های مجاور

10.كنترل نقشه هاي ارائه شده (كروكي ) و كنترل آنبا وضع موجود

11.کنترل نقشه های معماری و تایید آنها

12.مكاتبه با دفاتر و مهندسين طراح جهت موارد اصلاحي نقشه هاي بررسي شده صدور پروانه

13.ورود اطلاعات كنترل نقشه ها در سيستم شهرسازي جهت صدور پروانه

14.محاسبه عوارض صدور پروانه و کلیه استعلامهای درخواستی مورد تایید

15.شركت در جلسات كميسيون ماده صد

16.بررسي و تكميل پرونده ها جهت مطرح كردن درکارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی

17.شركت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازي

18.هماهنگی با واحد عمران ، مالی ، درآمد و تخلفات در برخی موارد

19.مکاتبه جهت طراحی طرح تفصیلی و خط پروژه خیابانها با مراجع ذیربط

20.پياده كردن خط پروژه و دادن رقوم مورد نياز به ناظرين

21.پياده كردن و ميخ‌كوبي قطعات مختلف اراضي متعلق به شهرداری

22.دادن براصلاحی گذر به مالکین

23.تهيه آمار عملكرد شهرسازي

24.ارائه آمار پروانه هاي صادره به استانداری

25.مكاتبه و پاسخ استعلام با ادارات مرتبط

26.تهيه پيش نويس پروانه ها – اصلاحات – عدم خلاف – تمديد – پايانكار و ...

27.صدور پروانه ها – اصلاحات – عدم خلاف – تمديد – پايانكار و ...

1.تهيه و تنظيم پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده صد

2.صدور و تاييد اخطار ده روزه جهت ارائه دفاعيه

3.ارائه گزارش شهرداری به کمیسیون ماده صد

4.هماهنگی با اعضاء کمیسیونها جهت تشکیل جلسات کمیسیون بدوی ماده صد و کمیسیون تجدید نظر ماده صد

5.ثبت آراء صادره

6.صدور ابلاغیه آراء ماده صد

7.ثبت اعتراضات و یا عدم اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد

8.پيگيري پرونده هايي كه اخطاريه ابلاغ شده

9.ارسال پرونده­هاي جريمه به واحد درآمد و پيگيري آنها تا مرحله تسويه يا تقسيط

10.ابلاغ و گزارش حكم پرونده هاي تخريبي و اعاده وضع به حالت سابق از کمیسیون به شهرداری

11.ارائه آمار پرونده هاي اجرايي ( جريمه ، تخريب ) به مسئول مافوق

12.هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي حكم (حراست، اجرائيات ، ...

13.تهيه و تنظيم آمارهاي مربوط به كميسيون ماده صد

در حوزه کاری کمیسیون ماده صد :

در حوزه کاری نوسازی :

محاسبه و وصول عوارض به منظور نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمنديهاي شهري می باشد .

دامنه عملكرد: محدوده قانوني شهر

تعاريف: به موجب ماده 2 قانون نوسازي و اصلاحات بعدي يك درصد از بهاي كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر به عنوان عوارض نوسازي به املاك تعلق ميگيرد كه به موجب قانون اول هر سال تحقق يافته و بايد حداكثر تا پايان همان سال پرداخت گردد.

مدت زمان انجام كار:

الف : آندسته از مؤديان كه نياز به مفاصا حساب ندارند و نيز تغييرات ساختماني نداشته باشند عوارض تحقق يافته آنها توسط شهرداري به محل ملك ارسال مي گردد و كافيست با مراجعه به يكي از شعب بانك ملي نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند

ب: چنانچه مالك نياز به پاسخ استعلام ،صدور پايان ساختمان ،مفاصا حساب داشته و يا تغييراتي در ملك ناشي از تفكيك ،تلفيق و ساختمان داده باشد روند كار مطابق زير ميباشد.

مراحل انجام كار:

1- اگر ملك در منطقه پرونده داشته باشد متقاضي جهت دريافت پرونده به بايگاني مراجعه ميشود

2- مراجعه به واحد نوسازي

3- در صورت اصلاح ملك به واحد شهر سازي جهت بازديد و ثبت مشخصات ملك ارجاع ميگردد

4- مشخصات تائيد شده شهر سازي در واحد نوسازي ثبت مي گردد.

5- اگرمتقاضي در منطقه پرونده نداشته باشد براي تشكيل پرونده به واحد نوسازي مراجعه مينمايد

6- محاسبه و صدور فيش عوارض نوسازي

7- پرداخت توسط مالك در بانك

8- ارسال ته فیش از بانك به شهرداري

9- ثبت فيش در سیستم نوسازی

10- صدور مفاصا حساب

راهنمای مراجعین:

عنوان : پاسخ به استعلام دفترخانه جهت نقل و انتقال/ادارات خدمات رسان جهت نصب امتیازات

تعاريف :

·جهت نقل و انتقال كليه اماكن از قبيل مسكوني، تجاري، دفتركار كه داراي سند مالكيت مي باشد و در محدوده شهرداري واقع شده باشند جهت انتقال سند از طريق يكي از دفاتر اسناد رسمي از شهرداري منطقه مربوطه استعلام انجام مي گيرد.

·جهت نصب امتیازات از ادارات مربوطه اعم ازآب و فاضلاب و گاز و برق و.... نامه استعلام دریافت می گردد.

مراحل و شرح اقدامات :

1- مراجعه مالك به واحد شهرسازي شهرداری و ارائه استعلام

2- صدور دستور بازديد يا صدور دستور پاسخ با توجه به سوابق موجود در پرونده

تبصره : در صورت بازديد طبق روال كلي اخذ فیش بازدید از واحد درآمد و اخذ نوبت بازديد از واحد شهرسازی، بازدید محل ،ارائه مدارک ، ارائه گزارش مامور بازدید ، بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي در صورت بلامانع بودن ، صدور دستور پاسخ ، و در صورتي كه از نظر موارد كاربري ، گذر بندي و يا تخلفات ساختماني مشكل داشته باشد مراحل خود را طي مي كند به اين صورت كه مالك بايد معرفي نامه مربوط را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.

3- محاسبه عوارض مربوطه

4- صدور فيش توسط واحد درآمد

5- صدور فیش نوسازی توسط مسئول نوسازی

6- پرداخت عوارض توسط مالک و ثبت تاییدیه پرداخت فیش های مذکوردر واحدهای صادر کننده

6- تهيه پيش نويس پاسخ توسط متصدی واحد شهرسازی

7- امضاء مسئول شهرسازي

8-امضا شهردار یا معاونت شهرداری

9-ثبت و شماره نامه در دبیرخانه

10- تحويل پرونده به بايگاني

عنوان : صدور شناسنامه ساختمانی

مراحل و شرح اقدامات:

1- اخذ فیش و نوبت بازديد

2- بازدید توسط مامور بازدید

3- تكميل فرم توسط متقاضي و تایید در دفترخانه اسناد رسمی و ارائه مدارک مالکیت

4- ارائه گزارش بازدید مامور بازدید

5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهرسازي صدور دستور تهيه نقشه

6- در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفصيلي و نقشه برداري

7- در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه

8- در صورتی که مساحت ویا ارتفاع پلاک با ضوابط شهرسازی مغایرت داشته باشد استعلام از اداره راه و شهرسازی و بعضا طرح در جلسات تخصصی

9- ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك

10- بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهرسازي و در صورت تائيد

11- در صورت نیاز استعلام قیمت روزاز کارشناس رسمی دادگستری

12- محاسبه عوارض صدور پروانه

13- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، نوسازی ، آموزش و پرورش

14- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك و اخذ تاییدیه پرداخت

15- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحدشهرسازی )پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به نظام مهندسی ساختمان برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب و نقشه های سازه (اجرایی) ساختمان را دريافت و به شهرداري ارائه نمايد.

16- نامه از سازمان آتش نشاني در صورتي كه 4سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)

17- ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد

18- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري

15- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري

16-اخذ امضاء پروانه ( مسئول شهرسازي ، شهردار)

17- صدور پروانه ساختمان

19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه

20- تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد دبیرخانه شهرداری

21- تحويل پروانه ساختمان به مالك

عنوان : تمدید شناسنامه ساختمانی

مراحل و شرح اقدامات:

شناسنامه های ساختمانی از تاریخ صدور به مدت یک سال جهت شروع عملیات ساختمانی دارای اعتبارند و در صورت پایان مدت مذکور دو بار و هربار به مدت دو سال مهلت تمدید دارند و لیکن پروانه ساختمان از تاریخ صدورتا تاریخ پایان کار 5سال متوالی دارای اعتباراست.

1- ارائه تقاضای مالک حداقل چند روز قبل ازاتمام اعتبار پروانه ساختمان

2- اخذ فیش و نوبت بازديد

3- بازدید توسط مامور بازدید

4- ارائه گزارش بازدید مامور بازدید

5- بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي و در صورت زمین بودن پلاک و بلامانع بودن صدور دستور تمديد با كنترل عوارض و درصورت ساخته شدن ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه طی چرخه کمیسیون ماده صد

6- بررسي توسط مسئول محاسبات صدور فیش های مربوطه

7- پرداخت عوارض نوسازی و ... توسط مالک

8- تهيه پيش نويش تمديد پروانه

9- تكميل فرم صفحه تمديد در پروانه ساختمان

10- امضاء مسئول شهرسازي ، امضاء شهردار

11- ثبت شماره توسط دبير خانه

12- ارجاع پرونده به بايگاني