سه شنبه 11 مهر 1402

دوشنبه های پاسخ گویی مورخ 99/09/17

دوشنبه های پاسخگویی؛ ملاقات مردمی شهردار در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، با شهروندان دوشنبه...