جمعه 4 خرداد 1403
حراست

آقای حمیدرضا نیکوصفت مسئول واحد حراست شهرداری بهاران شرح وظایف: 1- وظایف و اهداف حراست حراست...

معاونت

آقای مهدی دوستی معاونت شهرداری بهاران