شنبه 26 خرداد 1403

آقای روح الله نیکان

مسئول واحد مالی شهرداری بهاران 

شرح وظایف:

* برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و آموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش.
* نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و ائین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته.
* اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.
* همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری.
* نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران.
* نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه.
* شرکت مستمر در جلسات شورای اداری موضوع ماده 6و7 آئین نامه استخدامی شهرداریها، هیئت حل اختلاف
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهردرای مثل باشگاه، شرکت تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی، راهنمایی هیئت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط به منظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی آنان.
* بررسی مسائل ومشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش آنها و راهنمایی وارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات آنان . اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و مرخصی و معذوریت کارکنان.
* نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی کارمندان شهرداری نظیر صدور احکام مربوط به انتصاب، ترفیع و ... با رعایت قانون استخدام کشوری، آئین نامه استخدامی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه.
* نظارت بر کار شرکتهای نیروی انسانی طرف قرارداد شهرداری و سازمانهای وابسته.
* نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
* نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ومدارک و پرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها.
* ارائه پیشنهادات لازم برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه، کمکهای غیرنقدی و ...
* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه ها و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای ائین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری مثل باشگاه ،شرکتهای تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی،راهنمائی هئیت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی.
* برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط بمنظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی انان بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش انها و راهنمائی و ارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات انان.
* اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان.
*ارائه پیشنهادات لاز م برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه ،کمکهای غیر نقدی و امثالهم.
مطالعه و بررسی درباره نظامهای مختلف رفاهی در وزارتخانه ها،موسسات و سایر شهرداریها و مطابقت و مقایسه بین انها به منظور تدوین نظام پیشرفته و صحیح برای مدیریت رفاه و تعاون شهرداری.