پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

 

خانم مرضیه استکی 

مسئول دفتر شهردار شهرداری بهاران 

شرح وظایف:

- پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها

- تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای شهری و مناطق و سازمانها

- تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محلی شورا و استاندار و فرماندار

- بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار

- ارائه گزارشات معاونین به شهردار

- پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه

- ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه

- یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها

- پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار

- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه

- انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار