پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403

مهمترین عامل پیدایش  آبادیها ی شهر بهاران محدوده مجاورت با رودخانه زاینده رود و به تبع آن قرار گیری در پهنه اراضی کشاورزی مرغوب بوده است از جمله علل دیگر شکل گیری آبادی های تشکیل دهنده بهاران می توان از وجود امامزاده محمد، نزدیکی به شهرهای فلاورجان و کلیشادوسودرجان و مجاورت با جاده مبارکه ـ فلاورجان نام برد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده با ادغام پنج روستای اجگرد، سهلوان، باغکومه، حبیب آباد،آبنیل و کوی آزادگان در سال 1380 شهربهاران تشکیل وبه شهر تبدیل گردید.

وجه تسمیه باغکومه

 به علت حضور شاه عباس در این منطقه برای شکار با توجه به وضعیت مناسب اقلیمی وی دستور داد در باغکومه فعلی عمارتی دو طبقه بسازندو برابر آن دریاچه بزرگی ساختندوکومه ای در کنار دریاچه بر پا ساختند،و ...بنابراین  می توان گفت سابقه پیدایش باغکومه به 400 سال  قبل می رسد قابل ذکر است که اکنون از عمارت و کومه و باغ و دریاچه مذکور دیگر اثری نیست و همه محو شده اند.

وجه تسمیه سهلوان

در مورد سابقه پیدایش وجه تسمیه سهلوان اطلاعات کاملا موثقی وجود ندارد اما برخی از اهالی معتقدند که نام قبلی سهلوان احتمالا «پهلوان» بودچون نام و نام خانوادگی بسیاری از اهالی دارای پسوند «پهلوانی »است و در مورد وجه تسمیه پهلوان نیز معتقدند که در دوره های پیشین ، برخی از افراد از طرف حکام و خوانین منطقه به دلائلی مورد غضب واقع می شده اند و به ناچار برای نجات خود از دست آنها به شهرها و روستاهای اطراف می گریخته اند ، اینگونه افراد هر گاه به پهلوان پناهنده می شدند از سوی اهالی مورد حمایت کامل قرار می گرفته اند به طوریکه امکان دسترسی ماموران حکومتی و خوانین به این افراد تقریبا غیر ممکن بوده است به همین دلیل نام روستا به «پهلوان»به معنی قوی و جوانمرد مشهور گردیده است و به مرور این کلمه به « سهلوان» تبدیل شده است

به اعتقاد برخی نام روستا چه «پهلوان» و چه «سهلوان» بوده باشد یک موضوع را ممکن است بتوان از نوع واژه نتیجه گرفت و آن سابقه سهلوان ـ از آن جایی که ذکر حروف «آن»و به ویژه «وان» در آخر کلمات ، از دوران ساسانیان وارد واژگان زبان فارسی شده است ، می توان این احتمال را داد که قدمت روستای سهلوان به دوران ساسانیان و یا مدتی بعد ازآن برسد گر چه مدارک موثقی در این باره در دست نیست ولی محله سهلوان با توجه به پسوند آن به دوره ساسانیان تعلق دارد،

یکی دیگر از عوامل تشکیل سهلوان وجود امازاده سید زین الدین می باشد

 

وجه تسمیه اجگرد و حبیب آباد

به نظر می رسدیکی از مهم ترین عوامل تشکیل اجگرد و حبیب آباد نیز وجود رودخانه زاینده رود و انشعابات آن می باشد که به تبع آن از آب و هوایی مناسب و اراضی حاصلخیزکشاورزی نیز برخوردار می باشند

سایر عوامل موثر در پیدایش و شکل گیری این دو مرکز

ـ نزدیکی آن به شهرهای فلاورجان و کلیشاد وسودر جان به عنوان یک عاملی مهم در تسهیل ارتباط با نقاط پیرامونی

ـ  واقع شدن آن ها در امتداد جاده فلاورجان ـ مبارکه به عنوان عامل مهم در تسهیل ارتباط با نقاط پیرامونی

 ـ وجود مقبره امامزاده سید محمد به عنوان یک عامل مذهبی در جهت جذب با سابقه (825سال قبل ) نشان می دهد روستاهای مذکور از قدمتی نسبتا طولانی بر خوردارند

دو محله اجگردو سهلوان قدیمی ترین محلات شهر را شامل می شوند