سه شنبه 11 مهر 1402 عملیات اجرایی پیاده رو سازی و بلوک فرش محله سهلوان /به روایت تصویر