دوشنبه 7 فروردین 1402

آگهي فراخوان اول جذب نيروي انساني
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان دعوت به همكاري مي نمايد
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان براي تكميل نيروي انساني(یک نفر) در رشته هاي شغلي به شرح مندرج در سایت
isfahanpl.irبا اولویت رشته كتابداري براي كتابخانه در شرف افتتاح شهر بهاران شهرستان فلاورجان از طریق گزینش و مصاحبه، از
بين افراد واجد شرایط ذیل، درچارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مينماید.
الف) شرايط اختصاصي :
)1داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از یكي از دانشگاهها و
موسسات مورد تایيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا مراكز مدیریت حوزههاي علميه.
)2دارا بودن حداكثر سن 30سال تمام تا تاریخ 1401/11/08
تبصره :1دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2سال به حداكثر سن آنان اضافه ميشود.
تبصره :2درخصوص آقایان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه ميشود.
)3سكونت در شهرستان / شهر مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
)4كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
)1تدین به دین مبين اسلام یا یكي از ادیان رسمي كشور.
)2تابعيت جمهوري اسلامي ایران.
)3اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
)4دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
)5برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
)6دارا بودن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت براي آقایان.
تبصره: كارت پایان خدمت باید حداكثر تا تاریخ 1401/11/08صادر شده باشد.
)7نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره :1اولویت جذب با متاهلين ميباشد.
تبصره :2بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق، منوط به تایيد در كميته نيروي انساني نهاد ميباشد.
تبصره :3ایثارگران در اجراي ماده 21قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مشمول قوانين خاص خود ميباشند.
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
رشته شغلي كتابدار به همراه 17رشته علوم انساني مورد تاييد به شرح مندرج در سايت isfahanpl.ir
افراد پذیرفته شده پس از طي مراحل گزینش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني ميباشد و درصورت عدم قبولي در آزمون،
هيچگونه حقي براي متقاضيان ایجاد نميشود.