سه شنبه 11 مهر 1402

در راستای ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف بنرهای با مضمون فلسفه حجاب و احادیث ائمه اطهار در سطح شهر نصب گردید .