دوشنبه 7 آذر 1401

در راستای ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف بنرهای با مضمون فلسفه حجاب و احادیث ائمه اطهار در سطح شهر نصب گردید .