یکشنبه 10 مهر 1401

آقای یداله کیانی به عنوان رئیس شورا
آقای قاسمعلی نوروزی به عنوان نایب رئیس
آقای روح الله اسدی به عنوان خزانه دار
آقای محمد کیانی به عنوان منشی

 آقای علی باقریان عضو شورای اسلامی