شنبه 26 خرداد 1403

دوره دوم شورا

ردیف نام و نام خانوادگی 
1 مهدی کیانی
2 حاج حسن نورزوی 
3 محمد مختاری 
4 محمد کیانی 
5 رمضان اسدی 

دوره سوم شورا 

ردیف نام ونام خانوادگی 
1 رمضان اسدی ( علی البدل محسن عبداللهی )
2 یداله کیانی 
3 حاج حسین باقریان
4 سید اکبر حسینی ( علی البدل حمید  دهقانیان) 
5 حاج یوسف باقریان 

دوره چهارم شورا 

ردیف نام و نام خانوادگی 
1 علی باقریان 
2 قاسمعلی نوروزی
3 محسن عبداللهی 
4 مریم احمدی 
5 اسماعیل مختاری 

دوره پنجم شورا 

ردیف نام ونام خانوادگی 
1 یداله کیانی 
2 غلامحسین فرهنگ
3 قاسمعلی نوروزی 
4 علی باقریان
5 روح الله اسدی

                             دوره ششم شورا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 یداله کیانی  رئیس شورا
2 قاسمعلی نوروزی  نائب رییس شورا
3 روح اله اسدی  خزانه دار 
4 محمد کیانی  منشی 
5 علی باقریان  عضو شورا