دوشنبه 7 آذر 1401

شهروندان محترم شهر بهاران 

ساعت مراجعه به دفتر شورای اسلامی شهر بهاران 

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 19 الی 21 شب 

تلفن دفتر 37254000