جمعه 4 خرداد 1403
مزایده فروش زمین

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 1401/79 مورخ 1401/02/21 شورای اسلامی شهر...