شنبه 26 خرداد 1403
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع خدمت پایان خدمت تحصیلات
1 فرهاد کاظمی 1380/05/22 1386/03/15 لیسانس
2 محمدرضا نصوحیان 1386/03/16 1392/07/02 لیسانس
3 ناصر معینی  1392/07/03 1400/05/13 لیسانس
4 جواد نصری  1400/06/01   فوق لیسانس